targyak:kockazat:start

Tárgy neve

  • Tárgykód: BMEGT20MN14
  • Tanszék: Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék
  • Kredit: 5
  • Félév: tavaszi (mintatantervtől függően 3. vagy 4.)
  • Vizsga: van
  • KisZH: 3
  • Beadandó: néha házi feladat
  • Keresztfélév: csak vizsgakurzus
  • Csúszásveszély: 2018. tavaszán változott meg a követelmény, előtte nehéz tárgynak számított
  • Tárgyhonlap

Követelmények

A tantárgy vizsgajeggyel zárul. A vizsgára bocsáthatóság feltétele, hogy a félév során tartott gyakorlati órákon a hallgató a szükséges minimum pontszámot (10 pont) elérje. A félév során három gyakorlati óra lesz, ezek időpontjai 02. 20., 03.06. és 04.10. Ezeken az órákon gyakorlati feladatok önálló (legfeljebb kiscsoportos) megoldásával a Hallgatók maximum 10-10 pontot szerezhetnek. A gyakorlatok jellegükből adódóan nem pótolható számonkérések, ezért a TVSz szerint a három gyakorlatból az aláírás megszerzéséhez a Hallgató számára legkedvezőbb két gyakorlaton elért pontszámot számítjuk be. Az órák során aktív részvétellel pulszpontokat szerezhetnek a hallgatók, amely pluszpontokat a vizsgaeredménybe beszámítunk. Az órai pluszpontok nem számíthatók be az aláírás megszerzésébe. Egy hallgatónál a vizsgajegy megszerzéséhez maximálisan szerezhető pontszám legfeljebb 20%-a vehető figyelembe önálló pluszpontként. Azon Hallgatóknál, akik az aláírás megszerzéséhez maximálisan elérhető 20 ponton felül szereztek pontot a gyakorlati órákon - ami aktív órai munkára utal - a 20 ponton felüli részt önálló órai pontszámként beszámoljuk a vizsgajegybe. Az aláírás megszerzésére más mód nincs.

Segédanyagok

Kövesi-Erdei-Bognár: Kockázat és megbízhatóság, oktatási segédanyag műszaki menedzser, vezetés és szervezés nappali MSc szakos hallgatók számára, BME MVT, Budapest, 2018 Erdei J, Jónás T, Kövesi J,Tóth Zs. Kövesi J (szerk) Minőség és megbízhatóság a menedzsmentben. Budapest, Typotex Kiadó, 2011

Számonkérések

Maga a vizsga kifejezetten nagy ismeretanyag elsajátítását kéri számon. A vizsga elméleti kérdésekből (definíciók és kisesszék), illetve gyakorlati, számolási feladatokból áll.

2018. tavaszától fogva 3 kiszh is van a tárgyból, amiből egy minimumpontszámot kell elérni az aláírás megszerzéséhez.

Egyéb anyagok, linkek

targyak/kockazat/start.txt · Utolsó módosítás: 2018/02/25 21:11 szerkesztette: Szabó Gábor